Posició

Autor del arxiu

Premi recerca jove per un treball de la conca del gurri, d’alumnes d’eso del col•legi sant miquel dels sants de vic

Escrit per Sant Miquel dels Sants el . Desat a Notícies

Els alumnes, Pau Benito, Marta Clos, Meritxell Font i Laia Villar, que el curs passat van finalitzar el 4t d’ESO al col•legi Sant Miquel dels Sants de Vic i actualment estan cursant el 1r de Batxillerat en l’itinerai Biosanitari, han estat premiats en l’apartat de secundària de la convocatòria Recerca Jove 2012.

TREBALL_PREMIAT_Rius2012

En el marc del Projecte “Seguim els rius”, varen realitzar un “Estudi ecològic i ambiental de la Conca del Gurri en el seu pas pel municipi de Vic”, dirigits pel seu tutor del Projecte de Recerca, Enric Roca.

L’objectiu principal del treball va ser la determinació de l’estat ecològic de la conca del riu Gurri en el seu pas pel municipi de Vic a la primavera del 2012. Van seguir una metodologia estanderitzada, emprant paràmetres hidromorfològics, fisicoquímics i biològics. Van efectuar també, mapes d’impactes de diferents trams del Gurri i Meder en la zona urbana de Vic i propostes orientades a pal•liar alguns problemes ecològics i ambientals que afecten a l’àrea d’estudi.

Per avaluar els impactes derivats d’activitats humanes en el municipi de Vic, a més de tres mostreigs principals, van realitzar dos mostreigs més, un al naixement del Gurri i l’altre a la desembocadura.

Van constatar que aquells trams que pateixen una pressió humana baixa, tenen un estat excepcional que pot considerar-se de referència (naixement), mentre que aquells que tenen una alta pressió humana, a partir de fonts de contaminació difusa o puntual, estan en més mal estat (pas del Gurri i sobretot el Meder per determinades zones urbanes). La resta de punts mostrejats presentaven un estat intermedi. Aquesta pressió humana es manifesta en impactes identificats i que, tenen la causa en: camps de conreu, activitat industrial, infraestructures viàries, altres construccions, actuacions de millora inadequades, males actituds de la ciutadania… entre d’altres.
L’estudi inclou alguns plans de vigilància destinats a un control preventiu d’alguns dels paràmetres estudiats i una enquesta que proporciona informació del millorable grau de coneixement ecològic i ambiental de la població.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex